Updated Eurotech logo

Merged Zhou Fang requested to merge zhoufang/iot.eclipse.org:zhoufang/master/700 into master

Signed-off-by: Zhou Fang zhou.fang@eclipse-foundation.org

Merge request reports